Almindelige forretningsbetingelser (B2C)

Generelle forretningsbetingelser

Præambel
Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle forretningsforbindelser via www.fordlifestylecollection.com mellem cyber-Wear Heidelberg GmbH, Elsa-Brändström-Strasse 4, 68229 Mannheim, repræsenteret af deres direktør: Hr. Steven Baumgaertner og hr. Roman Weiss (efterfølgende benævnt: cyber-Wear Heidelberg GmbH) og deres kunder i den udgave, der var gældende på det tidspunkt kontrakten blev indgået.

§ 1 Generelt

a) Kontraktaftale
Kontraktsproget er tysk.

b) Indgåelse af kontrakt
Visningen af sortimentet på internettet er uforbindende og uforpligtende. Kunden afgiver et bindende bestilling hos cyber-Wear Heidelberg GmbH, når kunden har gennemgået online-bestillingsprocessen ved at indtaste de oplysninger, der forlanges der, og afslutter bestillingen i trin:
· Med bestillingen via e-mail, fax, telefon eller post erklærer kunden bindende sit kontrakttilbud. cyber-Wear Heidelberg GmbH bekræfter omgående modtagelsen af kundens bestilling. Bekræftelsen af modtagelsen er endnu ikke en bindende accept af bestillingen. cyber-Wear Heidelberg GmbH er berettiget til bindende at acceptere kontrakttilbuddet i bestillingen inden for en uge efter modtagelsen af kontrakttilbuddet via e-mail, fax, telefon eller post, eller ved at fremsende varen. Med accepten indgås en kontrakt mellem cyber-Wear Heidelberg GmbH og kunden.

c) Mulighed for korrektion af indtastningsfejl
Før købstilbuddet eller accepten af købet har kunden mulighed for at kontrollere og bekræfte de indtastede data. Hvis kunden konstaterer eventuelle fejl i de indtastede data, har kunden mulighed for at korrigere dem i stedet for at bekræfte dem.

d) Lagring af kontraktens tekst
Kontraktens tekst gemmes af cyber-Wear Heidelberg GmbH og sendes til kunden sammen med de generelle forretningsbetingelser og kundeinformationer som tekst (f.eks. e-mail, fax eller post) efter kunden har sendt sin bestilling. Kontraktens tekst kan dog ikke længere hentes fra sælgerens internetside efter kunden har sendt sin bestilling. Kunden kan udskrive det relevante website med kontraktens tekst med browserens udskrivningsfunktion.

§ 2 Levering

a) Delleveringer

cyber-Wear Heidelberg GmbH er berettiget til delleveringer, hvis dette anses som rimeligt for kunden. Kunden skal dog ikke betale ekstra forsendelsesomkostninger for delleveringer.

b) Forsinket levering og service
Forsinket levering og service på grund af force majeure og usædvanlige og uforudsigelige hændelser, der selv med største omhu ikke kan forhindres af cyber-Wear Heidelberg GmbH (især strejker, administrative afgørelser eller retslige påbud og i tilfælde af ikke rigtig eller ikke korrekt selv-levering på trods af en dækningshandel) ligger uden for cyber-Wear Heidelberg GmbH's kontrol. Du berettiger cyber-Wear Heidelberg GmbH til at udsætte leveringen så længe den hændelse, der forhindrer leveringen, varer.

c) Tilbagetræden
Hvis varerne ikke er til rådighed af ovennævnte årsager, kan cyber-Wear Heidelberg GmbH ophæve kontrakten. cyber-Wear Heidelberg GmbH forpligter sig til omgående af informere kunden om manglende rådighed over varer og at refundere eventuelle allerede tilvejebragte modydelser.

d) Udelukkelse fra levering
Der leveres ikke til postbokse.

e) Afvisning af varemodtagelse
Hvis kundens modtagelse af den bestilte vare forsinkes, er cyber-Wear Heidelberg GmbH efter at have fastsat en passende fristforlængelse, berettiget til at ophæve kontrakten og kræve erstatning på grund af forsinkelse eller misligholdelse. Under forsinkelsen bærer kunden risikoen for tab, der skyldes hændelige begivenheder eller en hændelig forringelse. Dette gælder ikke i tilfælde af, at ordregiver ved ikke at modtage varen gør sin fortrydelsesret gældende.

§ 3 Betaling

a) Priser og forsendelsesomkostninger

Samtlige priser er inklusiv den momssats, der var gældende på leveringstidspunktet, plus omkostninger til emballering og forsendelse, som angives særskilt.

b) Forsinket betaling
Kundens betaling er forsinket, hvis betalingen ikke modtages af cyber-Wear Heidelberg GmbH inden for to uger efter modtagelsen af fakturaen. Forsinket betaling medfører, at der beregnes renter på 5 procentpoint over basisrentesatsen, eller 8 % over den Europæiske Centralbanks basisrentesats ved retshandler, hvor en forbruger ikke er involveret. Hvis kundens betalinger er forsinket, forbeholder cyber-Wear Heidelberg GmbH sig ret til at fakturere rykkergebyrer på 5,00 Euro. Det står cyber-Wear Heidelberg GmbH frit at fremsætte krav om erstatning derudover. Kunden har mulighed for at bevise, at cyber-Wear Heidelberg GmbH ikke har lidt skade, eller kun i ringere grad.

c) Tilbageholdelsesret
Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende for modkrav, der er forfaldne og som er baseret på samme retslige forhold som kundens forpligtelse.

d) Afgifter
Eftersom alle varer købes i og afsendes fra Tyskland, skal der kun betales en afgift på 19%, som lægges oven i varens pris inkl. transport. Der pålægges ingen yderligere afgifter i importlandet.

§ 4 Fordeling af omkostningerne ved tilbagekaldelse
Kunden skal dække regelmæssige omkostninger for returnering iht. § 357 stk. 2 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB), hvis den leverede vare svarer til den bestilte.

§ 5 Fortrydelsesret
Du kan fortryde den underskrevne kontrakt skriftligt inden for 14 dage, uden at angive årsagen (f. eks. med brev, fax, e-mail). Fristen beregnes fra modtagelsen af denne skriftlige meddelelse, dog ikke før varen afleveres hos modtageren (ved tilbagevendende levering af lignende varer ikke før modtagelsen af første dellevering) og heller ikke før vi har opfyldt vores informationspligter iht. artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 i den tyske borgerlige lovbog (EGBGB) samt vores pligter iht. § 312gstk. 1 pkt. 1 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB) i forbindelse med artikel 246 § 3 i den tyske borgerlige lovbog (EGBGB). Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis fortrydelsen afsendes rettidigt. Fortrydelsen skal sendes til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Elsa-Brändström-Strasse 4
68229 Mannheim
Tyskland
Tel.: +49(0)6221 7590-560
Fax: +49(0)6221 7590-555
E-Mail: service@ford-lc.com

Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav. Du kan også downloade standardfortrydelsesformularen eller en anden entydig erklæring på vores website (se nedenfor) og sende den til os pr. fax, e-mail eller post. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig omgående en bekræftelse af modtagelsen af din fortrydelse (f.eks. pr. e-mail).

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du gør brug af din fortrydelsesret, før fortrydelsesfristen udløber.

Retsvirkninger af fortrydelsen
Hvis der er tale om en gyldig anvendelse af fortrydelsesretten, skal de ydelser, som begge parter har modtaget, refunderes, og et evt. udbytte heraf (f. eks. renter) skal udbetales inden 14 dage fra den dag, vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt under den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig. Vi beregner under ingen omstændigheder vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne igen, eller indtil du har bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først. Du skal omgående og under alle omstændigheder senest inden 14 dage fra den dato, du har underrettet os om din fortrydelse af aftalen, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, hvis du afsender varerne før fristen på 14 dage udløber.

Du skal dække de direkte omkostninger for returnering af varerne. Hvis du ikke helt eller delvist, eller kun i forringet tilstand, kan refundere eller tilbagelevere den modtagne ydelse samt udbytte deraf (f.eks. brugsfordele), skal du yde os en værdierstatning. Du skal kun erstatte værdien af en forringelse af varen og et opnået udbytte, hvis udbyttet eller forringelsen er forårsaget af, at varen er brugt til andre formål end afprøvning af egenskaberne og funktionsmåden. „Afprøvning af egenskaberne og funktionsmåden“ vil sige, at den pågældende vare testes og afprøves, som det er muligt og almindeligt i f.eks. en butiksforretning. 

-Slut på vejledningen om fortrydelsesret -

Bortfald af fortrydelsesretten
Der er ingen fortrydelsesret ved levering af varer,
- der fremstilles efter kundens specifikationer, eller som entydigt er tilpasset personlige behov, eller som på grund af deres beskaffenhed ikke er egnet til returnering,
- som hurtig fordærves, eller hvis forfaldsdato hurtigt overskrides,
- der af sundhedsmæssige årsager, eller på grund af hygiejnen ikke er egnet til returnering, hvis deres forsegling fjernes efter leveringen,
- hvis de efter leveringen blandes uadskilleligt med andre varer på grund af deres beskaffenhed,
- der skal tilordnes alkoholholdige drikkevarer.

§ 6 Ejendomsforbehold
Den leverede vare forbliver cyber-Wear Heidelberg GmbH's ejendom, indtil hele købsprisen er betalt. Kunden skal til enhver tid behandle varen under enkelt ejendomsforbehold omhyggeligt. Kunden overdrager et krav eller en erstatning, som kunden modtager for beskadigelse, ødelæggelse eller tab af den leverede vare, til cyber-Wear Heidelberg GmbH. I tilfælde af kundens misligholdelse, især forsinket betaling, er cyber-Wear Heidelberg GmbH berettiget til at tage den købte genstand tilbage. I denne tilbagetagelse af den købte genstand ligger der en ophævelse af kontrakten.

§ 7 Garantie

a) Garantikrav

Et garantikrav kan kun fremsættes, hvad varens beskaffenhed angår, rimelige afvigelser i varens æstetiske egenskaber er ikke omfattet af garantikravet.

b) Risikoens overgang
Risikoen for hændelige tab eller en forringelse af den købte vare overgår først til kunden med varens overdragelse.

c) Meddelelse
Hvis kunden opdager, at den ydre emballage er beskadiget ved modtagelsen af varen, eller konstaterer en skade efter modtagelsen af varen, skal kunden informere cyber-Wear Heidelberg GmbH om dette. Forbrugeren har dog ingen pligt til en sådan meddelelse og en undladelse berører ikke forbrugerens lovfæstede rettigheder.

d) Efteropfyldelse
Hvis varen er mangelfuld, kan kunden vælge mellem efteropfyldelse i form af udbedring eller efterlevering. Hvis mangler ikke afhjælpes efter to forsøg på udbedring, har kunden krav på tilbagetræden eller nedsættelse.

e) Rettigheder ved uvæsentlige mangler
Hvis der foreligger en uvæsentlig mangel, har kunden kun ret til et passende afslag i købsprisen med udelukkelse af tilbagetrædelsesretten.

f) Erstatning for mangler
Der ydes ingen garanti for skader, der skyldes uhensigtsmæssig behandling eller brug af varen.  cyber-Wear Heidelberg GmbH yder kun erstatning for mangler på varen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Denne udelukkelse vedrører ikke ansvaret for skader på grund af krænkelse af liv, krop eller helbred. Også forskrifterne i produktansvarsloven forbliver uberørte af ansvarsfraskrivelsen.

g) Garanti over for virksomheder
Over for virksomheder er følgende bestemmelser, der afviger fra de lovmæssige garantibestemmelser, gældende: I tilfælde af en mangel tilbyder cyber-Wear Heidelberg GmbH efter kundens valg efteropfyldelse i form af at afhjælpe manglen eller ny levering. Her overgår risikoen for hændelige tab eller forringelse af genstanden allerede med overdragelsen til den person, der skal transportere genstanden. Garantikrav forældes inden for et år efter en sådan risikoovergang.

h) Virksomheders forpligtelse til reklamation
Selvstændige erhvervsdrivende skal omgående melde åbenlyse mangler skriftligt. I modsat fald kan garantikravet ikke gøres gældende. Fristen er overholdt, hvis afsendelsen er rettidig inden 48 timer efter leveringstidspunktet. Den selvstændige erhvervsdrivende bærer hele bevisbyrden for samtlige forudsætninger for kravet, især for selve manglen, for tidspunktet manglen blev konstateret og for at reklamationen er rettidig.

§ 8 Ansvar

a) Ansvarsfraskrivelse
cyber-Wear Heidelberg GmbH og deres lovpligtige repræsentant og medhjælpere hæfter med nedenstående forbehold kun for forsæt eller grov uagtsomhed. Ved simpel uagtsomhed vedrører ansvaret kun krænkelsen af væsentlige kontraktlige forpligtelser, følgelig sådanne pligter, hvis overholdelse har særlig betydning for at gennemføre kontraktens formål. Ansvaret begrænser sig til forudsigelige, typisk forekommende, direkte gennemsnitsskader. Over for kunder, der ikke er forbrugere, hæfter cyber-Wear Heidelberg GmbH i tilfælde af en groft uagtsom overtrædelse af ikke væsentlige kontraktlige forpligtelser kun på højde med en forudsigelig, typisk forekommende, direkte gennemsnitsskade.

b) Ansvarsforbehold
Det ovennævnte ansvar vedrører ikke ansvar for skader på grund af en krænkelse af liv, krop eller helbred. Også forskrifterne i produktansvarsloven forbliver uberørte af ansvarsfraskrivelsen.

§ 9 Databeskyttelsesregler
cyber-Wear Heidelberg GmbH henviser til, at de data, der registreres i forbindelse med kontraktens indgåelse, indsamles, behandles og bruges af cyber-Wear Heidelberg GmbH i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, især reglerne i den tyske føderale lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), den tyske telemedielov (Telemediengesetz - (TMG) og den tyske overenskomst om radio- og tv-spredning (Rundfunkstaatsvertrag - RStV), såvel som den grundlæggende databeskyttelsesforordning (DSGVO) yderligere information om databeskyttelse findes i databeskyttelseserklæringen.

§ 10 Afsluttende bestemmelser

a) Værneting
Det eksklusive værneting for alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, er cyber-Wear Heidelberg GmbH's forretningssted i Dossenheim/ Heidelberg, såfremt kunden er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig speciel fond, eller såfremt kunden ikke har et værneting i Forbundsrepublikken Tyskland.

b) Lovvalg
Såfremt der ikke er modstridende ufravigelige lovbestemmelser i kundens eget lands lovgivning, er tysk ret gældende med udelukkelse af EU-købeloven.

c) Ugyldighedsbestemmelse
Enkelte bestemmelsers ugyldighed berører ikke de øvrige generelle forretningsbetingelsers gyldighed.